Facebook
20 April 2022
S3 GM pupil Ailsa is now a young Scot Panel languages advisor!

S3 GM pupil Ailsa is now a young Scot Panel languages advisor! !

A huge well done to S3 pupil Ailsa MacGillivray who has recently been announced as a Young Scot National languages Panel advisor. The Young Scot system is greatly beneficial to our young people in a range of ways not least as it now entitles all pupils to free bus travel. We are very proud of Ailsa and are confident that she will do a great job in giving her opinions and feedback to shape future improvements of all kinds ( particularly languages) for Scotland’s young people.

Ailsa, sgoilear AS3, na comhairliche òg air Pannal Chànanan na h- Alba!

'S math a rinn Ailsa NicGilleBhrath, a chaidh ainmeachadh o chionn ghoirid mar Chomhairliche Pannal Chànanan Nàiseanta Young Scot. Tha siostam Young Scot air leth buannachdail don òigridh againn ann an diofar dhòighean, gu h-àraidh leis gu bheil e a-nis a’ toirt còir do sgoilearan siubhal gu saor air bus. Tha sinn gu math moiteil à Ailsa agus tha sinn cinnteach gun dèan i obair air leth math ann a bhith a’ toirt seachad a beachdan agus fios gus cumadh a thoirt air leasachaidhean san àm ri teachd do dh’ òigridh na h-Alba.

 

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement