Facebook
07 November 2019
Deasbad 2019 / Gàidhlig High Schools debate 2019

‘S math a rinn Frances NicDhòmhnaill agus Raonaid Ford a ghabh pàirt ann an Deasbad Nàiseanta nan Àrdsgoiltean ann an Steòrnabhagh bho chionn ghoirid. Bha sinn an aghaidh Àrdsgoil Gheàrrloich ( bhuannaich sinn an deasbad sin nar beachdsa) agus Ardsoil Lionacleit ( rinn iad sin an gnothach oirnne !)  Ged nach d’ fhuair sinn troimhe chun na cuairtean dheireannach am bliadhna, chòrd an turas ris na nigheannan, choinnich iad ri caraidean ùra agus chleachd iad an cuid sgilean Gàidhlig cha mhòr  làn-ùine air an turas. Cuideachd,  is dòcha gum bi iad air ais a-rithist an ath bhliadhna !

Well done to Frances and Rachel who competed so well in the  Gaidhlig School debate 2019 in Stornoway recently. They battled it out with schools from Gairloch ( we reckon we won that one )  and Àrdsgoil Lionacleit  ( probably just got shaded in that one tbf !)  Although we were not one of the top 4 teams to go through to the finals , both girls thoroughly enjoyed the experience , developing their language skills and making new friends. They also didn’t say ‘no’ to the suggestion that they might return in S6!

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement