Facebook

Ardnamurchan High School News

 

 

12 May 2020Fuaran 2020

Tha Fèisean nan Gàidheal a' sìreadh chom-pàirtichean airson Fuaran, pròiseact dualchais airson daoine òga eadar 16-25. Gheibh òigridh taic is trèanadh airson a bhith a' rannsachadh òrain às na sgìrean aca fhèin, le cothrom an clàradh as ùr!

Chi sibh na h-òrain a chaidh a rannsachadh agus a ghabhail gu ruige seo air www.feisean.org/fuaran

Chan eil ach 12 àite rim faotainn air a’ phròiseact seo. Chi sibh foirm-clàraidh an seo - https://tinyurl.com/Fuaran20.

 Applications are now open for Fuaran, a heritage project run by Fèisean nan Gàidheal for young Gaelic speakers aged 16-25. There’s training and support available for up to 12 young people to research songs from their communities and then record them as new! 

See the songs researched and collected by past Fuaran youngsters by visiting www.feisean.org/furaran

Apply now at https://tinyurl.com/Fuaran20

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement