Facebook
24 June 2020
Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne / Gaelic Drama Summer School Online

Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne / Gaelic Drama Summer School Online

6 - 10 Iuchar/ July 2020

Bh'againn ris an Sgoil-Shamhraidh Dhràma a chur dheth na bu thràithe sa bhliadhna air sgàth buaidh a chorona bhìorais ach na h-àite bi mi fhèin 's Lana Pheutan, stiùriche ealain na Sgoile, a lìbhrigeadh dreach air loidhne dhith eadar 6 agus 10 den Iuchar. Tha an sgoil saor 's an asgaidh 's tha i fosgailte do dheugairean a tha fileanta sa Ghàidhlig le ùidh ann an dràma eadar 13 - 17 bliadhna a dh'aois.

Lorgar postair agus tuilleadh fiosrachaidh mun Sgoil le ceangal gu foirm-iarrtais air loidhne an seo aig www.feisean.org/ssd/ agus tha dreach den fhiosrachadh sa Bheurla an seo https://www.feisean.org/en/gaelic-drama-summer-school/

S e Diciadain 1 den Iuchar an ceann latha a th'againn son iarrtasan.

We had to cancel this years residential Gaelic Drama Summer School because of the corona virus but myself and Lana Pheutan, the School's artistic director, will be delivering an online alternative between the 6th and 10th of July. The Sgoil is free of charge and is open to Gaelic speaking teenagers interested in drama aged between 13 and 17.

More information with a poster and link to an online application form can be found at www.feisean.org/ssd/ and an English version of the info here: https://www.feisean.org/en/gaelic-drama-summer-school/

Wednesday 1st July is the deadline for applications.

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement